3:6ג׳:ו׳
1 א

שקוצים. בגדים צואים המנוולים אותך לפי הענין שדימה אותה לזונה דבר הכתוב:

2 ב

כראי. כזבל לשון והסיר את מוראתו בנוצתה (ויקרא א׳:ט״ז):