3:5ג׳:ה׳
1 א

שוליך. הם שפולי בגדי האשה:

2 ב

מערך. גלויך כמו (מיכה א) עריה בשת: