3:19ג׳:י״ט
1 א

אין כהה לשברך. אין מיצר על שברך כי הכל שמחים, כהה ל' דבר עמום:

2 ב

תקעו כף. לשמוח: