3:17ג׳:י״ז
1 א

מנזריך. שריך והמ"ם יסוד ושורש בתיבה כמ"ם של משמרתך ושל משמעתך ושל מנעליך ופעמים שהיא נופלת ממנה כמו נזיר אחיו (בראשית מט), וכן נזיריה שריה (איכה ד):

2 ב

וטפסריך. הממונים שלך:

3 ג

כגוב גובי. כחיילי גובאי גובי, קומלנגשטדי"ץ בלע"ז:

4 ד

החונים בגדרות ביום קרה. כן דרך הארבה והזבוב החסיל והילק בעת הקור נדבקים בכתלים וכשיבא חום הן נודדים משם והולכים להם כך יגלו כל עמך:

5 ה

ונודד. ומטלטל:

6 ו

ולא נודע מקומו אים. איפה הם ואנה הלכו: