3:16ג׳:ט״ז
1 א

ילק פשט ויעוף. יהיו קלים לצאת בסחורה כילק שפושט ועוף: