3:1ג׳:א׳
1 א

פרק. גזל שמפרקו מיד בעליו:

2 ב

לא ימיש טרף. מתוכה תמיד: