2:5ב׳:ה׳
1 א

יתהוללו. ינהגו עצמן בשגעון:

2 ב

ישתקשקון. ת"י קל נקוש זיניהון משתמע והוא מלשון והשיקו היקבים (יואל ב׳:כ״ד) כמשק גבים (ישעיהו ל״ג:ד׳) ל' השמעת קול:

3 ג

ירוצצו. ירועעו את השומעים כברקים הללו הטורדים את הבריות כן ת"י: