2:4ב׳:ד׳
1 א

מגן גבוריהו. של נבוכדנצר הצרים על אשור:

2 ב

מאדם. מאודמים הם ואנשי חילם:

3 ג

מתולעים. לבושי זהורית:

4 ד

באש פלדות הרכב ביום הכינו. ביום שהוא מוכן לצאת בצבא מצחצח רכב ברזל שלו ולא ידעתי מהו פלדות ואומר אני שהוא מין המצחצחת ברזל יפה ויש פותרין פלדות לשון לפיד אש בדרך ההפך:

5 ה

והברושים הרעלו. ת"י ורבני משריתהון מסרבלין בצבעונין:

6 ו

הרעלו. מעוטפין ודומה לו (ישעיהו ג׳:י״ט) הנטיפות והשרות והרעלות ובל' משנה שנינו מדיות רעולות מסכת שבת (דף ס"ה ע"ש):