2:3ב׳:ג׳
1 א

כגאון ישראל. כמו שהיה כבר:

2 ב

בקקום. בזזום והריקום לשון בקיקה נופל על גפן: