2:12ב׳:י״ב
1 א

איה מעון אריות. קינה היא על נינוה שהיתה מדור מלכים גבורים וחזקים כאריות:

2 ב

אשר הלך אריה לביא שם. ת"י אתר דהוו אזלין מלכין ושבקין תמן בניהון הא כאריה דשרי לרוחצן: