1:9א׳:ט׳
1 א

כלה הוא עושה. לנינוה ומלכי אשור לא ישנה להם עוד פעם אחרת: