1:8א׳:ח׳
1 א

ובשטף עובר. ובחמה שוטפת:

2 ב

כלה יעשה מקומה. של ארץ ומוסב זה על ותשא הארץ מפניו כמו שאמור למעלה: