1:5א׳:ה׳
1 א

הרים רעשו ממנו. המלכים והשרים מהכשדים יפחדו מגזירתו:

The mountains quake at him: The Chaldean royals and ministers will fear his decree.

2 ב

ותשא הארץ. משאת עשן: