1:3א׳:ג׳
1 א

ה' ארך אפים: וגדל כח. גדל כח הוא והיכולת בידו להנקם ואשר לא מיהר נקמתו לפי שארך אפים הוא ומכל מקום נקה לא ינקה ה' בסופה ובשערה דרכו. הם שלוחיו להפרע מאויביו שנא' במצרים (שמות י״ד:כ״א) ברוח קדים עזה ובדור המבול (איוב ד׳:ט׳) מנשמת אלוה יאבדו בצור נאמר (יחזקאל כו) רוח קדים שברך:

2 ב

וענן אבק רגליו. גם הוא דרך נקמתו (שמות י״ד:כ״ד) וישקף אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן (יחזקאל ל׳:י״ח) היא ענן יכסנה: