3:9ג׳:ט׳
1 א

במארה אתם נארים. על עון זה שאני שולח קללה במעשה ידיכם ואעפ"כ אותי אתם קובעים: