3:8ג׳:ח׳
1 א

היקבע אדם. רבותינו דרשו לשון גזילה ולשון ארמי הוא:

2 ב

המעשר והתרומה. שאתם גוזלים מן הכהנים ומן הלוים היא גזילתי: