3:3ג׳:ג׳
1 א

וישב מצרף. יפנה מכל עסקיו להיות כצורף המצרף ומטהר כסף: