3:21ג׳:כ״א
1 א

ועסותם. וכבשתם לשון מיעוך ודומה לו ושם עשו דדי בתוליהון (יחזקאל כ״ג:ג׳):