3:20ג׳:כ׳
1 א

ופשתם. לשון שומן כמו (ירמיה כ') כי תפושו כעגלה דשה:

2 ב

מרבק. הנכנסת לרבקה לפטם קופיל"א בלע"ז: