3:17ג׳:י״ז
1 א

ליום אשר אני עושה סגולה. אשר אצרתי והנחתי לשלם בו גמולי שם אראה אתכם מה בין צדיק לרשע:

2 ב

סגולה. אוצר איישטו"י בלע"ז: