3:14ג׳:י״ד
1 א

שוא עבוד אלהים. על חנם נעבדנו כי לא נקבל שכר:

2 ב

קדורנית. בשפל רוח: