3:11ג׳:י״א
1 א

וגערתי לכם באוכל. בחסיל וגזם האוכל לכם את תבואת השדה והגפן: