3:1ג׳:א׳
1 א

הנני שולח מלאכי. לבער את הרשעים:

2 ב

ומלאך הברית. נוקם נקם ברית:

3 ג

ופנה דרך. מן הרשעים:

4 ד

האדון אשר אתם מבקשים. אלהי המשפט: