2:5ב׳:ה׳
1 א

החיים והשלום. שנאמר לפנחס את בריתי שלום (במדב' כ"ה) והובטח לו ולזרעו אחריו הרי שיהא זרעו בחיים:

2 ב

ואתנם לו. שיקבלם במורא וכן עשה וייראני:

3 ג

נחת. לשון חתת נתירא: