2:2ב׳:ב׳
1 א

וארותי. וקללתי את ברכותיכם מה שצריך לברך לכם הדגן והתירוש והיצהר:

2 ב

וגם ארותיה. ובאמת אין לתלות הדבר על תנאי שתליתי באם לא ישמע כי ידעתי שלא תשמעו לפיכך אני מעתה ארותיה: