2:1ב׳:א׳
1 א

אליכם. הכהנים אני מצוה המצוה הזאת שלא תקריבו אלה על מזבחי: