1:9א׳:ט׳
1 א

ועתה חלו נא פני. ועתה אתם הכהנים העושים הרע הזאת איך יעלה בלבבכם להיות שלוחי ישראל לבקש עליהם רחמים הרי מידכם היתה זאת הרעה:

2 ב

הישא. את פניכם לשמוע תפלה מפיכם ולחון את שולחיכם: