Rashi on Kiddushin 8a:20רש"י על קידושין ח׳ א:כ׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 8a:20"
Toggle Reader Menu Display Settings
8a:20ח׳ א:כ׳

מונה והולך שאני - ואע"ג דאמר במנה סתם כיון דחזיתיה מונה והולך דעתה אכולה אבל כי לא נתן לה אלא דינר וקבילתיה ודאי לשם קידושין קבילתיה ועל מנת שישלים: