Rashi on Kiddushin 81b:5רש"י על קידושין פ״א ב:ה׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save 'Rashi on Kiddushin 81b:5'
Toggle Reader Menu Display Settings
81b:5פ״א ב:ה׳

אישה הפרם - צריכין סליחה:

במה הכתוב מדבר - מאחר שאישה הפרה מה שעברה ומה זו סליחה:

והיא שותה ביין - מיד ואף על פי שבהיתר כיון שהיא לאיסור נתכוונה צריכה סליחה: