Rashi on Kiddushin 81a:13רש"י על קידושין פ״א א:י״ג
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 81a:13"
Toggle Reader Menu Display Settings
81a:13פ״א א:י״ג

מתלוצץ בעבירה - אומר שנקל הוא להתגבר על יצרו אם היו רוצים:

אידמי ליה שטן - דהוא יצר הרע:

בהך גיסא דמברא - לצד השני שמעבר המים:

לא הוה מברא - ספינות המעברות:

נקט מצרא - חבל מתוח משפת הנהר אל שפתו ואוחזין בו לבא על דף קצר המוטל ברוחב הנהר:

שבקיה - היצר לרבי מאיר: