Rashi on Kiddushin 81a:12רש"י על קידושין פ״א א:י״ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 81a:12"
Toggle Reader Menu Display Settings
81a:12פ״א א:י״ב

אפשח - הרחיב ופיסק רגליו לעמוד במקומו בחזקה להתגבר על יצרו:

אמר נורא בי עמרם - הזעיק בני השכונה ליאסף ולבא לכבות הדליקה כדי שיחדל מיצרו שיתבייש מהן:

אתו רבנן - שהיו סבורים שהיה שם דליקה:

אשבעיה - רב עמרם ליצר הרע שיצא ממנו: