Rashi on Kiddushin 80b:13רש"י על קידושין פ׳ ב:י״ג
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 80b:13"
Toggle Reader Menu Display Settings
80b:13פ׳ ב:י״ג

והוציאוה עשרה אנשים במטה - בחזקת שהיא מתה וקלקלו עמה ואשת איש היתה:

דמחברי עשרה וגנבי כשורא - שיש בה משוי לעשרה: