Rashi on Kiddushin 7a:6רש"י על קידושין ז׳ א:ו׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save 'Rashi on Kiddushin 7a:6'
Toggle Reader Menu Display Settings
7a:6ז׳ א:ו׳

ואקדש אני לך - והוא קיבלו ואמר לה התקדשי לי בכך:

מקודשת - כדמפרש ואזיל טעמיה לקמיה:

שיש להן אחריות - אדם הוקש לקרקעות דכתיב (ויקרא כ״ה:מ״ו) והתנחלתם אותם לרשת אחוזה:

עם נכסים שאין להם אחריות - שמוכר או נותן לו קרקעות ומטלטלין וזה מושך המטלטלין והקרקעות קנויים לו במשיכת המטלטלין: