Rashi on Kiddushin 77b:7רש"י על קידושין ע״ז ב:ז׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 77b:7"
Toggle Reader Menu Display Settings
77b:7ע״ז ב:ז׳

נתגרשה מגו דאיתוסף עלה - מחמת שם גרושה איסור אצל הדיוט שהיתה מותרת לו:

איתוסף בה איסור גרושה אצל כ"ג - ואע"פ שאסורה לו כבר ומיחייב שתים:

למיכל בתרומה - אם בת כהן היא:

מגו דאיתוסף בה איסורא - משום חללה למיכל בתרומה כדילפינן מלא יחלל דנתחללה מקדושתה:

איתוסף בה איסור לגבי כ"ג - ללקות אף משום חללה: