Rashi on Kiddushin 77a:6רש"י על קידושין ע״ז א:ו׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 77a:6"
Toggle Reader Menu Display Settings
77a:6ע״ז א:ו׳

בת בנו - חלל תישתרי דתהני ליה גזירה שוה ולא אפיק קרא אלא זרעו אבל זרע זרעו תכשר בנקבות מג"ש:

זרעו - האב והזרע הוזכרו בתיבה זו והיינו הקישא:

בת בתו - חללה תיתסר מהך הקישא: