Rashi on Kiddushin 76b:17רש"י על קידושין ע״ו ב:י״ז
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 76b:17"
Toggle Reader Menu Display Settings
76b:17ע״ו ב:י״ז

ילדים - בחורים היו לדוד בחיילותיו ולא היו בניו:

בני יפת תואר - נשים שלקחו אנשי ישראל במלחמה כדכתיב (דברים כ״א:י״ב) והבאתה אל תוך ביתך ומתוך כך היו נוהגים כמשפטי העובדי כוכבים:

מספרים קומי ומגדלי בלורית - מאחורי ערפם:

לבעותי עלמא - אבל לא היו יורדין בתוך המלחמה עם ישראל: