Rashi on Kiddushin 76b:11רש"י על קידושין ע״ו ב:י״א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 76b:11"
Toggle Reader Menu Display Settings
76b:11ע״ו ב:י״א

במילי דשמיא - בגבאי צדקה ובקיצותה וחלוקתה וסדר מתורגמנין ומפטירין:

במילי דמתא - שאר צרכי צבור לדברי הרשות לטורזינא לכריא פתיא לאגלי גפא:

לאשרי - כמו לתור להם מנוחה (במדבר י׳:ל״ג) אתר בית משרי: