Rashi on Kiddushin 6b:8רש"י על קידושין ו׳ ב:ח׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 6b:8"
Toggle Reader Menu Display Settings
6b:8ו׳ ב:ח׳

אילימא דאזקפה - מעיקרא ארבעה בחמשה והשתא אמר לה התקדשי לי בזוז חמישי:

רבית מעלייתא הוא - ואמאי קרי ליה הערמת רבית:

ה"ג ועוד היינו מלוה - שאף הזוז הזה כבר מחוייבת ועומדת: