Rashi on Kiddushin 6b:7רש"י על קידושין ו׳ ב:ז׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 6b:7"
Toggle Reader Menu Display Settings
6b:7ו׳ ב:ז׳

המקדש במלוה - דאמר התקדשי לי במלוה שהלויתיך:

אינה מקודשת - דקיחה משדה עפרון גמרינן דיהיב מידי בשעת קידושין ומלוה להוצאה ניתנה וכבר הן שלה ומעות אחרים היא חייבת לו:

בהנאת מלוה - מפרש לה ואזיל: