Rashi on Kiddushin 68b:8רש"י על קידושין ס״ח ב:ח׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 68b:8"
Toggle Reader Menu Display Settings
68b:8ס״ח ב:ח׳

ואחר כן - לאחר שתשהא כפי גזירת הכתוב שהתיר לך יפת תואר והיתה לך כתיב דריש בה הויה אבל מעיקרא קודם היתר לא קרינן בה והיתה: