Rashi on Kiddushin 60b:3רש"י על קידושין ס׳ ב:ג׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 60b:3"
Toggle Reader Menu Display Settings
60b:3ס׳ ב:ג׳

בהך קאמר רב הונא - דמגורשת מיד לא חשש הבעל לעכב גירושיה עד שיקבל המעות משום דלא כסיף למתבע לה:

אימא מודה ליה לרב יהודה - שהרי לא נתרצית בקידושיה עד שיתן: