Rashi on Kiddushin 57a:7רש"י על קידושין נ״ז א:ז׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 57a:7"
Toggle Reader Menu Display Settings
57a:7נ״ז א:ז׳

ה"ג ועגלה ערופה מאימתי אמר רבי ינאי כו' - מאימתי נאסרת הואיל ואין דמיה קדושין לא קדושת מזבח ולא קדושת בדק הבית אלא היא עצמה לעריפה:

גבול שמעתי בה ושכחתי - מאימת נאסרת:

ירידתה לנחל איתן - היא הגורמת לה שם עריפה ואוסרתה:

הכא מי אית לה גבול אחרינא - וכיון דילפינן לה איסור מחיים ע"כ קיחה היא דגרמא: