Rashi on Kiddushin 53b:1רש"י על קידושין נ״ג ב:א׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 53b:1"
Toggle Reader Menu Display Settings
53b:1נ״ג ב:א׳

ולאו ממילא שמעת מינה - בתמיה מדכתיב קדש ישראל לה' ראשית תבואתו כתרומה הם לו וש"מ תרומה נמי הויא קדש לה':

אמר קרא - גבי מעשר לה' הוא בהווייתו יהא לה':