Rashi on Kiddushin 50a:5רש"י על קידושין נ׳ א:ה׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 50a:5"
Toggle Reader Menu Display Settings
50a:5נ׳ א:ה׳

אינה מקודשת - והיינו קולא:

כיון דאתניה - שפירש תנאו בפיו לאו כל כמינה למיעקר תנאו בדברים שבלב הואיל ושמעה ולא מיחתה לומר אעפ"כ אני חפיצה בך קדש אותי בלא תנאי: