Rashi on Kiddushin 50a:3רש"י על קידושין נ׳ א:ג׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 50a:3"
Toggle Reader Menu Display Settings
50a:3נ׳ א:ג׳

דמצוה לשמוע דברי חכמים - ואית לן לאחזוקיה בחזקת מקיים מצוה וגמר בלבו לקיים דברי בית דין: