Rashi on Kiddushin 48b:8רש"י על קידושין מ״ח ב:ח׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 48b:8"
Toggle Reader Menu Display Settings
48b:8מ״ח ב:ח׳

ת"ק סבר קפידא היא - ולא ניחא ליה לתת לה זהב ואין זה שלוחו בזאת ורבי שמעון סבר מינח ניחא ליה דחשיבותא היא גביה והאי דקאמר ליה דינר כסף מראה מקום הוא לו להקל עליו ולומר אם אינך יכול להלוות לי דינר זהב תלוה לי דינר כסף:

בו ובמה שבתוכו - בשניהם זכתה (דמצטרפי) לשוה פרוטה:

בו - קדשה ולא במה שבתוכו אינה זוכה בו ואינו מצטרף לש"פ:

בו - קדשה ולא במה שבתוכו אינה זוכה בו ואינו מצטרף לש"פ:

במיא - דלא חשיבא (היא) ולא היתה דעתה אלא בכלי:

בחמרא - במה שבתוכו ולא בו דעבידי למשתייא ומהדרי כוס למריה:

בציהרא - ציר דגים שעשוי לימים רבים לטבל בו והכוס צריך לשומרו בו ובמה שבתוכו וי"א ציהרא שמן לשון יצהר (במדבר יח):