Rashi on Kiddushin 48b:12רש"י על קידושין מ״ח ב:י״ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 48b:12"
Toggle Reader Menu Display Settings
48b:12מ״ח ב:י״ב

קפידא - לא היתה חפיצה אלא בשל כסף דאיכא דניחא ליה בכספא:

ומר סבר מראה מקום היא לו - אף אם לא יתן אלא כסף קבלהו ומיהו היכא דטעאי איהי גופה לא פליג ר"ש:

ומאי נמצא - הא מעיקרא הכי הוה:

דהוה צייר בבליתא - כשנתנו לשליח היה צרור בסמרטוט ומצאתו של זהב: