Rashi on Kiddushin 45b:4רש"י על קידושין מ״ה ב:ד׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 45b:4"
Toggle Reader Menu Display Settings
45b:4מ״ה ב:ד׳

הוא אמר לקריבי - מעשה היה שהאיש אמר לתת בתו קטנה לקרובו ואשתו אמרה שיתננה לקרובה:

כפתיה - הכריחתו והודה לה לתתה לקרובה ועשו סעודה לחיבת חיתון וזימנו את קרוביהן:

באיגרא - בעליה:

וקדשה - בסתר ועדיין לא קבל האב קידושין מקרוב של אשתו: