Rashi on Kiddushin 44b:6רש"י על קידושין מ״ד ב:ו׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 44b:6"
Toggle Reader Menu Display Settings
44b:6מ״ד ב:ו׳

קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה - לא אמר לה אביה לקבלם ולא ידע ובקטנה הכל מודים שאין קידושיה קידושין שלא לדעתו:

צריכה גט וצריכה מיאון - כדאמר טעמא לקמיה:

אמר קרנא דברים בגו - כך אמר קרנא יש דברים בתוך דבר זה כלומר יש תשובה ותימה בדברי שמואל: