Rashi on Kiddushin 42a:7רש"י על קידושין מ״ב א:ז׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Kiddushin 42a:7"
Toggle Reader Menu Display Settings
42a:7מ״ב א:ז׳

אלא - ההוא לאו לאתויי שליח אתא אלא לזכין לאדם שלא בפניו אתא דקטנים כשלא בפניו דמו וכיון דנחלת הארץ זכות היא להם היתה חלוקתם חלוקה:

והא הוו נמי קטנים - בנוחלי הארץ וכי הזוכים להם בתורת שלוחין באו והלא אין שליחות לקטן דגבי ושלח ושלחה איש כתיב (דברים כ״ד:א׳) כי יקח איש ומינה ילפינן (בב"מ דף עא:) דאין הקטן עושה שליח: